01.08.2020 | 08:00u › 18:00u  / Zomersolden op Shopping Pajot