COOKIES-BELEID

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een bestandje met gegevens of tekst dat met  uw instemming door websites op uw computer wordt geplaatst. Er bestaan verschillende soorten, bijvoorbeeld technische cookies die worden gebruikt om de taal van de website te parametreren, tijdelijke cookies (ook session cookies genoemd) en tracking cookies, die worden geïnstalleerd om de website te optimaliseren op basis van uw surfgedrag.

WAT IS HET NUT VAN DIE COOKIES?

Shopping Pajot wil u zo goed mogelijk informeren over de Europese wetgeving betreffende de cookies die in het kader van deze website worden gebruikt. Cookies helpen Shopping Pajot  om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes op te slaan (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en u relevantere diensten en aanbiedingen voor te stellen. De cookies die wij gebruiken zijn veilig en helpen ons onder meer om eventuele fouten op te sporen. Het is mogelijk dat cookies gegevens registreren die rechtstreeks aan u gekoppeld zijn. Als u deze website wilt raadplegen, adviseren we u cookies te aanvaarden. Het staat u evenwel vrij ze niet te aanvaarden.

Indien u het registreren van cookies hebt aanvaard, gebruikt deze website de hieronder vermelde cookies.

subscribed = true : wanneer de bezoeker zich inschrijft voor de nieuwsbrief

cookieconsent_dismissed = yes : wanneer de bezoeker akkoord geeft om cookies te gebruiken op de website

  • Technisch noodzakelijke cookies, zijnde cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.
  • Functionele cookies, zijnde cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website. De functionele cookies die worden gebruikt zijn:
    • directe cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door deze website en ook alleen door deze website kunnen worden gelezen.
    • indirecte cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door derden waarop RVM Retail beroep doet voor bepaalde diensten (bijv. websiteanalyse). Sommige cookies zijn niet van RVM Retail maar van derden afkomstig, zoals bijvoorbeeld van Facebook of Google. RVM Retail voert geen controle uit op de manier waarop door deze cookies informatie wordt gegenereerd. Wij raden u daarom aan om de websites van deze derde partijen te bezoeken voor meer informatie over hun cookies en de manier waarop deze worden beheerd.

Er worden geen tracking cookies gebruikt.

BEHEER VAN DE COOKIES

Behalve voor de technische cookies, die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, gebeurt het registreren van een cookie op uw apparaat altijd alleen wanneer u dat wilt.

Via de pop-up op de startpagina van deze website kunt u het registreren van cookies op uw apparaat aanvaarden of weigeren.

De keuzes die u krijgt

Als u niet wenst dat de website www.shoppingpajot.be cookies kan plaatsen op uw apparaat, kunt u het registreren van cookies weigeren te aanvaarden in de pop-up van de website.

Uw keuze om het registreren van cookies te aanvaarden of te weigeren

De pop-up die verschijnt op de startpagina van de website, geeft u de mogelijkheid dat cookies (1) aanvaard en op uw apparaat geregistreerd worden of (2) dat ze worden geweigerd.

  • Akkoord met cookies: Als u ervoor hebt gekozen het registreren van cookies op uw apparaat te aanvaarden, worden de cookies van deze website systematisch geregistreerd op uw apparaat.
  • Cookies weigeren: Als u ervoor hebt gekozen het registreren van cookies niet te aanvaarden, zal het registreren van cookies op uw apparaat systematisch geweigerd worden. Opgelet: het aanvaarden of weigeren van cookies kan de manier waarop u op deze website navigeert wijzigen, evenals uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten waarvoor het gebruik van die cookies vereist is. Als u het registreren van cookies op uw apparaat weigert of als u de erop geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de mindere werking van onze diensten die het resultaat is van het feit dat het ons onmogelijk is de cookies die voor de werking ervan noodzakelijk zijn en die u geweigerd of verwijderd hebt, te registreren of te raadplegen.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

In algemene zin, overeenkomstig de wet van 25 mei 2018, de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), beschikt u over een recht op toegang, op rechtzetting en op schrapping van uw persoonsgegevens. Ook kunt u zich om een wettige reden verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, of zonder dat een rechtvaardiging nodig is wanneer uw recht van verzet bedoeld is om alle prospectie van Shopping Pajot te doen stoppen. Ten slotte kunt u richtlijnen bepalen betreffende het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Als u ermee hebt ingestemd dat Shopping Pajot uw persoonsgegevens van derden ontvangt, zal Shopping Pajot er te allen tijde over waken dat de overdracht ervan gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en dat het beschikt over de vereiste toestemmingen of andere juridische basis.

Shopping Pajot neemt de noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of om uw voornoemde rechten uit te oefenen kunt u terecht bij RVM Retail.

Per mail : hello@wearewisely.com

Er wordt u dan een antwoord gestuurd binnen een maand  na ontvangst van de (aan)vraag.

MISBRUIK/VERLIES VAN GEGEVENS

Elk verlies/misbruik van persoonsgegevens dat ons ter kennis komt, zal binnen maximaal 72 uur worden meegedeeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, evenals aan de betrokken personen krachtens de wet van 25 mei 2018, de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.